carinska nomenklatura [Hrvatski]:

2800000000 80 ANORGANSKI KEMIJSKI PROIZVODI; ORGANSKI ILI ANORGANSKI SPOJEVI PLEMENITIH KOVINA, KOVINA RIJETKIH ZEMALJA, RADIOAKTIVNIH ELEMENATA ILI IZOTOPA.

ODSJEK VI PROIZVODI KEMIJSKE INDUSTRIJE ILI SLIČNIH INDUSTRIJA.

 • 2801000000 10: POTPOGLAVLJE|I - KEMIJSKI ELEMENTI
 • 2801000000 80 : Fluor, klor, brom i jod
 • 2802000000 80: Sumpor, sublimirani ili taloženi; koloidni sumpor
 • 2803000000 80: Ugljik (ugljena čađa i ostali oblici ugljika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu)
 • 2804000000 80 : Vodik, plemeniti (rijetki) plinovi i ostali nemetali
 • 2805000000 80 : Alkalijske ili zemnoalkalijske kovine; kovine rijetkih zemalja, skandij i itrij, neovisno jesu li međusobno pomiješani ili legirani ili ne; živa
 • 2806000000 10: POTPOGLAVLJE|II - ANORGANSKE KISELINE I ANORGANSKI KISIKOVI SPOJEVI NEMETALA
 • 2806000000 80 : Klorovodik (klorovodična kiselina); klorsulfonska kiselina
 • 2807000000 80 : Sumporna kiselina; oleum
 • 2808000000 80: Dušična kiselina; sulfodušične kiseline
 • 2809000000 80 : Difosforov pentaoksid; fosforna kiselina; polifosforne kiseline, neovisno jesu li kemijski određene ili ne
 • 2810000000 80 : Borovi oksidi; borne kiseline
 • 2811000000 80 : Ostale anorganske kiseline i ostali anorganski kisikovi spojevi nemetala
 • 2812000000 10: POTPOGLAVLJE|III - HALOGENI ILI SUMPOROVI SPOJEVI NEMETALA
 • 2812000000 80 : Halogenidi i oksihalogenidi nemetala
 • 2813000000 80 : Sulfidi nemetala; komercijalni fosforov trisulfid
 • 2814000000 10: POTPOGLAVLJE|IV - ANORGANSKE BAZE, OKSIDI, HIDROKSIDI I PEROKSIDI KOVINA
 • 2814000000 80 : Amonijak, bezvodni ili u vodenoj otopini
 • 2815000000 80 : Natrijev hidroksid (kaustična soda); kalijev hidroksid (kaustična potaša); natrijev ili kalijev peroksid
 • 2816000000 80 : Magnezijev hidroksid i peroksid; oksidi, hidroksidi i peroksidi stroncija ili barija
 • 2817000000 80 : Cinkov oksid; cinkov peroksid
 • 2818000000 80 : Umjetni korund, kemijski definiran ili ne; aluminijev oksid; aluminijev hidroksid
 • 2819000000 80 : Kromovi oksidi i hidroksidi
 • 2820000000 80 : Manganovi oksidi
 • 2821000000 80 : Željezni oksidi i hidroksidi; zemljane boje, s masenim udjelom vezanog željeza, izraženog kao Fe@2O@3, 70|% ili većim
 • 2822000000 80: Kobaltovi oksidi i hidroksidi; komercijalni kobaltovi oksidi
 • 2823000000 80 : Titanijevi oksidi
 • 2824000000 80 : Olovni oksidi; minij i narančasto olovo
 • 2825000000 80 : Hidrazin i hidroksilamin i njihove anorganske soli; ostale anorganske baze; ostali oksidi, hidroksidi i peroksidi kovina
 • 2826000000 10: POTPGLAVLJE|V - SOLI ILI PEROKSISOLI ANORGANSKIH KISELINA I KOVINA
 • 2826000000 80 : Fluoridi; fluorosilikati, fluoroaluminati i ostale kompleksne soli fluora
 • 2827000000 80 : Kloridi, oksikloridi i hidroksikloridi; bromidi i oksibromidi; jodidi i oksijodidi
 • 2828000000 80 : Hipokloriti; komercijalni kalcijev hipoklorit; kloriti; hipobromiti
 • 2829000000 80 : Klorati i perklorati; bromati i perbromati; jodati i perjodati
 • 2830000000 80 : Sulfidi; polisulfidi, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne
 • 2831000000 80 : Ditioniti i sulfoksilati
 • 2832000000 80 : Sulfiti; tiosulfati
 • 2833000000 80 : Sulfati; alauni; peroksisulfati (persulfati)
 • 2834000000 80 : Nitriti; nitrati
 • 2835000000 80 : Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti) i fosfati; polifosfati, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne
 • 2836000000 80 : Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati); komercijalni amonijev karbonat što sadrži amonijev karbamat
 • 2837000000 80 : Cijanidi, cijanida oksidi i kompleksni cijanidi
 • 2839000000 80 : Silikati; komercijalni silikati alkalnih kovina
 • 2840000000 80 : Borati; peroksiborati (perborati)
 • 2841000000 80 : Soli oksikovinskih ili peroksikovinskih kiselina
 • 2842000000 80 : Ostale soli anorganskih kiselina ili peroksikiselina (uključujući aluminosilikate, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne), osim azida
 • 2843000000 10: POTPOGLAVLJE|VI - RAZNO
 • 2843000000 80 : Plemenite kovine u koloidnom stanju; anorganski ili organski spojevi plemenitih kovina, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne; amalgami plemenitih kovina
 • 2844000000 80 : Radioaktivni kemijski elementi i radioaktivni izotopi (uključujući fisilne i oplodive kemijske elemente i izotope) i njihovi spojevi; mješavine i ostaci što sadrže te proizvode
 • 2845000000 80 : Izotopi, osim izotopa iz tarifnog broja|2844; anorganski ili organski spojevi tih izotopa, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne
 • 2846000000 80 : Anorganski ili organski spojevi kovina rijetkih zemlji, itrija ili skandija ili mješavina tih kovina
 • 2847000000 80: Vodikov peroksid, neovisno je li očvrsnut ureom ili ne
 • 2848000000 80 : Fosfidi, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne, osim ferofosfora
 • 2849000000 80 : Karbidi, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne
 • 2850000000 80 : Hidridi, nitridi, azidi, silicidi i boridi, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne, osim spojeva koji su ujedno i karbidi iz tarifnog broja|2849
 • 2852000000 80 : Anorganski ili organski spojevi žive, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne, isključujući amalgame
 • 2853000000 80 : Ostali anorganski spojevi (uključujući destiliranu ili elektrovodljivu vodu i vodu slične čistoće); tekući zrak (neovisno jesu li izdvojeni plemeniti plinovi ili ne); stlačeni zrak; amalgami, osim amalgama plemenitih kovina